- 5%
GIS 500 - Máy đo nhiệt độ -30 ⁰C to +500 ⁰C - 0601083480
GIS 500 - Máy đo nhiệt độ -30 ⁰C to +500 ⁰C - 0601083480
GIS 500 - Máy đo nhiệt độ -30 ⁰C to +500 ⁰C - 0601083480
GIS 500 - Máy đo nhiệt độ -30 ⁰C to +500 ⁰C - 0601083480
- 5%
GTC 400 C - Máy đo nhiệt hồng ngoại -10°C đến +400°C - 0601083150
GTC 400 C - Máy đo nhiệt hồng ngoại -10°C đến +400°C - 0601083150
GTC 400 C - Máy đo nhiệt hồng ngoại -10°C đến +400°C - 0601083150
GTC 400 C - Máy đo nhiệt hồng ngoại -10°C đến +400°C - 0601083150
GTC 400 C - Máy đo nhiệt hồng ngoại -10°C đến +400°C - 0601083150

Đăng ký để nhận bản tin